Maths Prize Test
29th August,2018

RESULTS OF MATHEMATICS PRIZE TEST 2018
CLASS  1st 2nd 3rd
6 Kabir Bahl
Kyra Dhar
Jai Kalra
Savya Meattle
 
7 Darsh Puri
Vivasvat Rastogi
Shashvat Rastogi
Ritwick Sapra  
8 Vedant Singh Saarthak Khosla Ruhan S Chopra
Aryan Agarwal
9 Katyayani Jha
Kavyini Garodia
Shaurya Chandna
Anshuman Singh Aarush Shah
10 Rishnav Thadani Prithvi Oak
Armaan Gandhi
 
11 Shubham kalantri Aditya Parashar Sachin Babu
Panshul Singh
Shaurya Bharadwaj
12 Ashutosh Trivedi Veeraj Jindal
Ishan Khanna
 

Close this window