CBSE Results Class 12 2003 Close this window
S.
NO
ROLL.
NO
STUDENTS
NAME
Avg. of English and best 3 Electives Eng
301
His
027
P.Sc
028
GEO
029
Eco
030
Maths
041
Phy
042
Chem
043
Bio
044
E.D
046
B.Stu
054
Acct
055
Psy
037
Gra
050
C.Sci
083
A.Arts
052
H.Sc. 064 Paint
049
1 6235992 AATISH BHATIA 86 76         91 82 77             94      
2 6235993 ABHISHEK NARULA 80 76         67 80 74   90                
4 6235995 AYESHA GUL 71 69       75 73 65 56                    
5 6235996 BHARAT BHARGAVA 82 75         93 68 65   93                
6 6235997 BHARRAT DABAS 70 71         55 72 62             75      
7 6235998 DHANANJAYA CHAK 84 76       92 80 86 76                    
8 6235999 KARAN NATH 65 75       63 58 63 59                    
9 6236000 KARAN SEHGAL 74 59         72 71 79   86                
10 6236001 NISHANT SURI 78 75         63 80 71   84                
11 6236002 PANKAJ BAJAJ 68 79         66 48 40             77      
12 6236003 PRAIRNA GUPTA 90 76       94 92 89 97                    
13 6236004 PRABHSAHAY KAUR 78 75         77 74 68 86                  
14 6236005 RAHIL SAREEN 69 68         68 65 53             73      
15 6236006 REETY ARORA 90 76         93 93 95 97                  
16 6236007 RICHA BHARGAVA 82 75         88 63 53           100        
17 6236008 RISHABH DARA 79 75       68 83 84 72                    
18 6236009 RITWICK GHOSH 83 75       79 92 86 68                    
19 6236010 SANJIT KEWALRAMANI 69 62         75 62 40             75      
20 6236011 SAHIL ARORA 67 62         66 65 67             73      
21 6236012 SATYAM ARORA 56 56         42 49 41   78                
22 6236013 SARASWATI NAYAR 76 66         77 85 65 75                  
23 6236014 SIDHANT KHANNA 64 77         62 55 49 62                  
24 6236015 SHIVA BAMEZAI 72 66         76 74 65 73                  
25 6236016 SHIVANGI GUPTA 62 58         45 68 52 68                  
26 6236017 SHIVANI SUHAG 67 75         58 61 72 61                  
27 6236018 SIDDHARTH BHELA 72 68         70 81 65 70                  
28 6236019 SIDDHARTH JAIN 87 60         96 95 91             96      
29 6236020 SHWETA JAIN 62 64           49 44 58       78          
30 6236021 UTSAV SIDHU 68 80         49 74 52             65      
31 6236022 TARA BAKSHI 76 62         63 66 80           97        
32 6236023 VARUNI SINHA 72 80         66 72 65 69                  
33 6236024 VIKAS VENUGOPAL 78 75         78 74 55             84      
34 6236025 AASHMAN BHATIA 89 76       90 94         96 88            
35 6236026 ADITYA OBEROI 73 60       82 76         68 75            
36 6236027 AKSHAY SACHDEVA 84 78       77 83         89 86            
37 6236028 AVANTIKA AGARWAL 89 82       87 84         97 90            
38 6236029 DEEPIKA AGARWAL 77 61       82           76 71   90        
39 6236030 ESHAN TRIVEDI 62 65       59 62         60 59            
40 6236031 GAUTAM ARORA 63 75       60 55         63 49            
41 6236032 HANSA SINGLA 60 75       49 17         66 49            
42 6236033 KARAN CHANDRAN 76 76     79 80           61 68            
43 6236034 KARAN TALWAR 65 75       43 47         68 71            
44 6236035 KARTIKE DAY 69 66       50           66 63 79          
45 6236036 KAVITHA MENON 71 67       52           72 56           89
46 6236037 MEHEK SACHDEV 72 79       76 49         67 65            
47 6236038 NEHA CHOPRA 85 76       80 88         83 94            
48 6236039 NEHA SHARMA 84 82       84 77         86 85            
49 6236040 NIKHIL AWASTY 82 70       83 86         88 80            
50 6236041 OVAIS DEHLVI 54 66       26           43 55 53          
51 6236042 SAAKSHI SUD 80 75       73 85         77 81            
52 6236043 SAURABH MANCHANDA 63 60       63           63 64 61          
53 6236044 SHASHANK BHALLA 88 75       81 97         81 97            
54 6236045 SONAM MAHAJAN 85 78       88 85         89 85            
55 6236046 SHUCHI REWAL 69 70       58 63         77 67            
56 6236048 SIRAJ ALI 77 75       78 63         89 65            
57 6236049 AESHNA SINGH 91 75   96   93               91         98
58 6236050 GOVIND SINGH GREWAL 82 66 93 84   83               82          
59 6236051 MALLIKA BAKSHI 71 65 63 65                   74       81  
60 6236052 MALLIKA SINGH 85 77 78 95   77               91          
61 6236053 NYAMAT BINDRA 80 67 89 79 60                 85          
62 6236054 PRIYANKA UPPAL 79 78 70     75 57             93          
63 6236055 VRINDA SHARMA 76 68 84 75   67               78          
64 6236056 AYESHA CHADHA 71 65   73   65           61   82          
65 6236057 DIYA NANDA 87 76   78   88 92             90          
66 6236058 NIKHIL CHANDRAN 78 69 77 75   72               89          
67 6236059 POOJA MEHTA 74 66       60           58   76     93    
68 6236060 SHARAN CHACHRA 83 77   84   86           76   86          
69 6236061 SHWETA SHARMA 80 75       45           74   80     91    
70 6236062 VARUN GARG 85 71 84 86   97 78                        
71 6236063 MEHA GUPTA 79 76   71           58       76         92
72 6236064 PALLAVI RAGHUVANSHI 85 72   79 90                 77     97    
73 6236065 PIYA KISHORE 82 72   87 81         67       87          
74 6236066 GURSIMAR SANDHU 73 64             59 64       74       88  
    SUBJECT AVERAGE 71.20 79.75 80.50 77.50 72.68 72.46 72.21 65.03 69.85 86.20 73.85 72.30 80.10 95.67 79.40 93.67 84.50 93.00
    HIGHEST SCORE   82 93 96 90 97 97 95 97 97 93 97 97 93 100 96 97 88 98